Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İş bu Sözleşme [*Dinamik*] tarihinde;

Anbar Mah. Ağaçişleri San. Sit. 29.Cad No:30 Melikgazi Kayseri adresinde mukim Elitsan Dağıtım Pazarlama ve Plastik Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.

ile

[*Dinamik*] T.C. Kimlik Numaralı, [*Dinamik*] adresinde mukim [*Dinamik*] (“Kullanıcı”)

arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de Elitsan Plastik ve Müşteri’den her biri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Elitsan Plastik’e ait https://elitsanplastik.com (“Site”) sitesinden alışveriş yapabilmesine ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.


3. SİTE’NİN KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI

Site, eczanelere ve kurumsal firmalara yönelik poşet ve diğer medikal ürünlerin perakende satışı alanında faaliyet göstermektedir.

Kullanıcı, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile Site’ye giriş yaparak Site’de alışveriş yapma, kullanıcı profili oluşturma imkânı edinecektir.

Kullanıcı, Site'nin ilgili bölümünden, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Elitsan Plastik tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve Elitsan Plastik tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Sözleşme uyarınca, Elitsan Plastik tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ilişkin olarak Elitsan Plastik tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

Kullanıcı, Sözleşme’de ve eklerinde yazılı olan tüm mali, teknik ve idari yükümlülüklerini yerine getireceğini ve Sözleşmeye ve eklerine, Elitsan Plastik tarafından sonradan tek taraflı olarak yapılacak tadil ve ek hükümlerle, Elitsan Plastik’in veya Elitsan Plastik yönetiminin koyacağı tüm kural ve esaslara uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın Elitsan Plastik tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Elitsan Plastik'in, doğrudan veya dolaylı, hukuki, cezai, idari bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Elitsan Plastik, Kullanıcı tarafından Elitsan Plastik'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. Elitsan Plastik işbu hüküm ile sorumluluk kapsamı dışında olduğu belirlenen hususlardan biri nedeniyle zarara uğraması durumunda, diğer tüm munzam zararları ile birlikte Kullanıcı’ya rücu eder.

Kullanıcı, Elitsan Plastik'in yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Kullanıcı Elitsan Plastik'in sunduğu Hizmetlerden yararlanırken ve Site'yi kullanırken, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı, Elitsan Plastik ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kullanamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Elitsan Plastik ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Elitsan Plastik, Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, aksi durumda Elitsan Plastik’in Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

Kullanıcı, gerçekleştirmesi durumunda Elitsan Plastik'in, Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Elitsan Plastik'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Elitsan Plastik'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siteye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, modeller, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran Elitsan Plastik'in mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyet niteliğini haiz bilgilerin ve sair diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya aracı kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 6769 numaralı sinai mülkiyet kanununa aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

Elitsan Plastik’in Hak ve Yükümlülükleri

Elitsan Plastik, Kullanıcı’nın Sözleşme'de tanımlanan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlama yapabilir. Elitsan Plastik tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Site’den Kullanıcı’ya duyurulur.

Elitsan Plastik, Kayma kazanma ve kullanma koşullarını Site’de açıkladığı gibi Kullanıcı tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Elitsan Plastik, Site'de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Elitsan Plastik, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Elitsan Plastik'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Elitsan Plastik tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Elitsan Plastik tarafından yapılabilir. Elitsan Plastik tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

Elitsan Plastik, Site üzerinden, Elitsan Plastik’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İşletmeler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Elitsan Plastik tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Elitsan Plastik’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Elitsan Plastik, Site ve/veya Elitsan Plastik ile ilgili kampanya, haber ve sair duyurular için Kullanıcı’nın bildirdiği iletişim kanallarından dilediği gibi iletişime geçme hakkını haizdir. İşbu husus Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

3 iş günü içerisinde ödemesi yapılmayan havale siparişleri iptal edilir. Aynı müşteri tarafından iki kere arka arkaya havale açılması ve ödeme olmaması durumunda Elitsan Plastik diğer havale siparişlerini iptal etme hakkını saklı tutar. Satıcı kapıda ödeme siparişini iki kez teslim almayan Müşterinin diğer kapıda ödeme siparişlerini iptal edebilir.


5. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Elitsan Plastik, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


6. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, işbu 7. madde kapsamında Elitsan Plastik tarafından feshedilmediği ve Kullanıcı’nın Site üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Elitsan Plastik, Kullanıcı’ın işbu Sözleşmesi'yi ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi, dolandırıcılık, Elitsan Plastik ya da üçüncü kişileri zarara uğratacak eylemlerde bulunması ve bunlarla sınırla olmayan akde ya da hukuka aykırılık hallerinde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, Elitsan Plastik’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

7. MÜCBİR SEBEPLER VE BEKLENMEDİK OLAYLAR

Tanım: Bu Sözleşme açısından “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” ifadeleri, bir tarafın makul derecede kontrolü dışında gerçekleşen ve İlgili Tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını imkansız kılan ya da mevcut şartlar altında bunların ifasını imkansız sayılacak kadar gerçekleştiremez kılan ya da bunların ifasını belirlenen ifa süresi içerisinde gerçekleştirilmesini engelleyen olay anlamında kullanılmaktadır.

Bazı “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” halleri: Sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki durumlar “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” hallerindendir:

Savaş hali, sıkı yönetim, tabii afetler, ekonomik kriz, grev, lokavt, bulaşıcı hastalık, deprem, ihtilal, radyoaktivite kirliliği, tabiatın önüne geçilemeyen gücüne dayalı ve benzeri olaylar ile kanunen “Mücbir Sebep” ve “Öngörülemeyen Hal” kabul edilen durumlar, Mahkemeler veya herhangi bir idari makam tarafından Elitsan Plastik’deki faaliyet ve aktiviteleri durduran veya engelleyen kararlar,

Sözleşme’ye Etkisi: Taraflar “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” hallerinin oluşması halinde yükümlülüklerinden muaf olacaklar ve yükümlülüklerinin gecikmesinden ya da yerine getirilememesinden sorumlu sayılmayacaklar ve Sözleşme uyarınca mütemerrit olmayacaklardır. Böyle durumların vukuunda, Sözleşme söz konusu “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” ortadan kalkana kadar askıda kalacak ve Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinin ve edimlerinin yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacak ve iş bu Sözleşme’de öngörülen tüm süreler bu süre kadar uzayacaktır.

Sözleşme’nin Feshi: “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” nedeniyle Elitsan Plastik’in iş bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunun 30 (otuz) İş Günü’nü aşması halinde; Taraflar’dan herhangi biri dilerse iş bu Sözleşme’yi feshedebilir.

Tazminat: Taraflar; Mücbir Sebepten ve/veya Beklenmedik Olaydan Sözleşme‘nin iptali veya feshi durumunda Elitsan Plastik’in sorumlu olmayacağını ve böyle bir durumda birbirlerinden tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.


8. TEBLİGAT

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak ihbarlar veya diğer yazışmalar elden teslim, faks, eposta, veya iadeli taahhütlü mektupla,

Elitsan Plastik'e ise

Elitsan Dağıtım Pazarlama ve Plastik Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.

Anbar Mah. Ağaçişleri San. Sit. 29.Cad No:30 Melikgazi Kayseri Türkiye adresine, ve/veya tekin@elitsanplastik.com e-posta adresine

Kullanıcıya ise

[*Dinamik (kullanıcının ad soyadı)*]

[*Dinamik (kullanıcının adresi)*],Türkiye adresine ve/veya [*Dinamik (kullanıcının telefonu)*] nolu telefona, ve/veya

[*Dinamik (kullanıcının e-posta adresi)*] e-posta adreslerine

gönderilecektir. Ancak; Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen (başlıca temerrüt, fesih ve rücu ihbarları) ihbar ve yazışmalar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile gönderildiğinde usulünce yapılmış addolunur. Taraflar yukarıdaki adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa noter kanalıyla yazılı olarak beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. İhbar ve/veya ihtarlar Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.


9. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ

Varlığı ve geçerliği dahil Bu Sözleşme’nin yorumunda, icrasında ve işbu Sözleşme sebebiyle/kaynaklı ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olup, Sözleşme’de hüküm bulunmayan durumlarda Tüketici Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uygulanır.


10. DİĞER HÜKÜMLER

Gizlilik: Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi Elitsan Plastik’in ön yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. Kullanıcı, özellikle burada mutabık kalınan madde veya şartların hiçbirini herhangi bir üçüncü şahsa açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. İşbu hükmün istisnası resmi kurumların talepleri üzerine ve/veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine yapılan ifşalar olup Elitsan Plastik, genel istatistiksel bilgileri gibi açıklamalarında Kullanıcı’nın ad ve soyadını vermeden cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi genel bilgilerini yayınlarında kullanma hakkına sahiptir. Bu husus Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmektedir.

Sözleşmenin Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup; hükümlerden herhangi birisi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

Feragat: İşbu Sözleşmede düzenlenen herhangi bir hak, yetki ya da ayrıcalığın Elitsan Plastik ya da Kullanıcı tarafından kullanılmaması yada geç kullanılması hiçbir şekilde bunlardan feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve herhangi bir hak, yetki yada ayrıcalığın tek başına yada kısmi olarak kullanılması başka birisinin yada devamının veya başkaca bir hak, yetki yada ayrıcalığın kullanılmasına engel olmayacaktır.

Damga Vergisi: İşbu Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi doğması halinde Kullanıcı tarafından ödenecektir. Damga vergisinin Elitsan Plastik tarafından ödenmesi halinde, Elitsan Plastik, ödediği miktar için Kullanıcı’ya rücu etme hakkına sahiptir.

11. SON HÜKÜM

Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile satın almaya ilişkin onay, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi görüntülemesinin ve çevrimiçi olarak onay vermesinin ardından sorulmaktadır. Sözleşme’yi onaylayarak üyelik işlemlerini tamamlayan Kullanıcı, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.